THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 900 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 330 | 88 TRÚNG 3C: 330 | TRƯỢT
16-09-2021 094 | 96 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2021 965 | 83 TRÚNG 3C: 965 | TRƯỢT
14-09-2021 158 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2021 548 | 42 TRÚNG 3C: 548 | TRƯỢT
12-09-2021 349 | 93 TRÚNG 3C: 349 | TRƯỢT
11-09-2021 655 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2021 528 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X3
09-09-2021 723 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 937 | 99 TRƯỢT | TRÚNG SL: 99X2
07-09-2021 764 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
06-09-2021 727 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
05-09-2021 051 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
04-09-2021 855 | 01 TRÚNG 3C: 855 | TRƯỢT
03-09-2021 661 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT