THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 669 | 55 TRÚNG 3C: 669 | TRÚNG SL: 55
28-11-2020 764 | 96 TRÚNG 3C: 764 | TRÚNG SL: 96X2
27-11-2020 127 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2020 071 | 92 TRÚNG 3C: 071 | TRÚNG SL: 92X2
25-11-2020 037 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
24-11-2020 663 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55
23-11-2020 853 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
22-11-2020 595 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23
21-11-2020 561 | 07 TRÚNG 3C: 561 | TRÚNG SL: 07
20-11-2020 780 | 12 TRÚNG 3C: 780 | TRÚNG SL: 12X2
19-11-2020 016 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 630 | 06 TRÚNG 3C: 630 | TRÚNG SL: 06
17-11-2020 093 | 87 TRÚNG 3C: 093 | TRƯỢT
16-11-2020 130 | 11 TRÚNG 3C: 130 | TRƯỢT
15-11-2020 828 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30
14-11-2020 106 | 64 TRÚNG 3C: 106 | TRÚNG SL: 64X2