THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 69 | 46 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 46
28-11-2020 54 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
27-11-2020 26 | 69 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG SL: 69X3
26-11-2020 71 | 82 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
25-11-2020 36 | 92 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 92X2
24-11-2020 54 | 35 TRƯỢT | TRÚNG SL: 35
23-11-2020 33 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 32 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
21-11-2020 60 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
20-11-2020 80 | 02 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
19-11-2020 17 | 59 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
18-11-2020 20 | 05 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG SL: 05X2
17-11-2020 92 | 86 TRƯỢT | TRÚNG SL: 86X2
16-11-2020 30 | 96 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG SL: 96
15-11-2020 08 | 51 TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT
14-11-2020 06 | 73 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT